Privacyverklaring

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

  1. Privacy?
   1. Texplica Technische illustraties neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
   2. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
   3. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Texplica technische illustraties (Korenbloemstraat 66, 5643 HN Eindhoven, Tel. +31 (0)40 212 76 96) in deze verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming van Texplica technische illustraties is te bereiken via .
 2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  1. Texplica technische illustraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
   • Locatiegegevens
   • Gegevens over uw activiteiten op onze website
   • IP-adres
   • Internetbrowser en apparaat-type
 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  1. Minderjarigen
   1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Texplica Technische illustraties kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan steeds betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
  2. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
   1. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via . Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.
 4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

  1. Texplica Technische illustraties verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
   1. Om U te kunnen bellen en e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
   2. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
   3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
   4. Om goederen en diensten bij u af te leveren;
   5. Texplica technische illustraties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
   6. Om U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
   7. Om Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  2. Hoelang we gegevens bewaren
   1. Texplica Technische illustraties zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval, neem dan contact op via: .
 5. Delen met anderen

  1. Geen verkoop!
   1. Texplica Technische illustraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
   2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Texplica Technische illustraties blijft verwerkingsverantwoordelijk.
 6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  1. Uw rechten
   1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Texplica technische illustraties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
   2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
   3. We willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
   4. Texplica Technische illustraties zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Texplica technische illustraties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 7. Beveiliging van communicatie door ssl-encryptie

  1. SSL
   1. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Texplica Technische illustraties veilige coderingstechnologiën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  2. Hoe herkent u de beveiliging?
   1. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 8. Beveiliging en versie

  1. Wij nemen het echt serieus
   1. Texplica Technische illustraties neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via .
  2. Versie
   1. De huidige versie is 1.1 d.d. 04-08-2021.