Gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Texplica Technische illustraties. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van export en hernieuwde export, te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Texplica Technische illustraties kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. Texplica Technische illustraties kan ook te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten en diensten die op deze website worden beschreven.

Algemeen
Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Raadpleeg voor nadere informatie ook de pagina getiteld “Auteursrechten”.

Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Texplica Technische illustraties worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat Texplica Technische illustraties u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina's binnen deze site, uitsluitend op uw computer, tablet-pc of smart phone en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website. Deze toestemming wordt u verleend op voorwaarde dat u de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze site staan vermeld. Niettegenstaande het voorgaande geldt het volgende: op alle software en andere materialen die via deze site beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik en die eigen licentievoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen hebben, zijn dergelijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van toepassing.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en u dient alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent Texplica Technische illustraties u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium.

Disclaimer
Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Texplica Technische illustraties aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven.

Vertrouwelijke informatie
Texplica Technische illustraties wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat ongevraagd aan Texplica Technische illustraties wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door Texplica Technische illustraties enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u Texplica Technische illustraties het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen ("posten"), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het Texplica Technische illustraties vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan Texplica Technische illustraties verzendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van Texplica Technische illustraties op de pagina getiteld “Privacyverklaring”.

Bedrijfsrelaties
Mogelijk bevat deze website links of verwijzingen naar websites en informatiebronnen die niet van Texplica Technische illustraties zijn. Texplica Technische illustraties doet geen uitspraak of toezegging en geeft geen garantie met betrekking tot dergelijke websites of informatiebronnen van derden waarnaar vanaf enige Texplica Technische illustraties-site wordt verwezen of gelinkt of die vanaf enige Texplica Technische illustraties-site toegankelijk zijn. De aanwezigheid van een link naar een externe website betekent niet dat Texplica Technische illustraties de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of de eigenaar ervan aanbeveelt. Bovendien is Texplica Technische illustraties geen partij in, en niet verantwoordelijk voor, transacties die u aangaat met derden, ook niet indien u van dergelijke derden verneemt (of links naar dergelijke derden volgt) op een Texplica Technische illustraties-site. Bijgevolg erkent en aanvaardt u dat Texplica Technische illustraties niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijk externe sites of informatiebronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, diensten, producten of andere materialen die aanwezig zijn op of beschikbaar zijn via die sites of informatiebronnen.

Indien u een externe website bezoekt, zelfs een website die het Texplica Technische illustraties-logo voert, wees u er dan van bewust dat die website onafhankelijk is van Texplica Technische illustraties en dat Texplica Technische illustraties geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde u te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve programma's, en om uw informatie te beschermen zoals u dat nodig acht.

Links naar deze site
Voor alle links naar deze website dient door Texplica Technische illustraties schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat Texplica Technische illustraties toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Texplica Technische illustraties; (c) niet de indruk wekken dat Texplica Technische illustraties u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken over Texplica Technische illustraties en geen schade berokkenen aan de goede naam van Texplica Technische illustraties. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat Texplica Technische illustraties deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen.

Vertalingen
Bepaalde tekst op deze website kan beschikbaar worden gesteld in andere talen dan Nederlands. Mogelijk is de tekst vertaald, door een persoon, of uitsluitend door computersoftware zonder menselijke tussenkomst of controle. Dergelijke vertalingen worden als extra service aan u ter beschikking gesteld en Texplica Technische illustraties doet geen enkele uitspraak of toezegging met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertaling, of deze nu door de computer is gegenereerd of door mensen is gemaakt. Zie de onderstaande Uitsluiting van Garantie voor aanvullende bepalingen.

UITSLUITING VAN GARANTIE
GEBRUIK VAN DEZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE EN DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS," ZONDER ENIGE GARANTIE. VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER TOEPASSELIJK RECHT SLUIT TEXPLICA TECHNISCHE ILLUSTRATIES ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT TEXPLICA TECHNISCHE ILLUSTRATIES GEEN ENKELE GARANTIE DAT DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, NAUWKEURIG EN FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

U BENT ZICH ERVAN BEWUST EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN U MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN, SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERWERFT, U DIT DOET NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE UITSLUITING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL IS TEXPLICA TECHNISCHE ILLUSTRATIES JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DEZE WEBSITE OF ENIGE VORM VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VAN ENIGE WEBSITE OF INFORMATIEBRON WAARNAAR VANUIT DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN OF DIE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK IS, OF VOOR HET GEBRUIK, HET DOWNLOADEN OF HET BENADEREN VAN ENIG MATERIAAL, ENIGE INFORMATIE, ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS NIET INDIEN TEXPLICA TECHNISCHE ILLUSTRATIES UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ELKE RECHTSVORDERING, HETZIJ GEBASEERD OP OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE JURIDISCHE GROND DAN OOK.

Voor bepaalde materialen, informatie, producten en diensten die via deze website worden aangeboden, kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen gelden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren dergelijk aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen boven deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.